:: ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการสำนักงาน โทร. 02-4334777

หัวหน้างานบริหารทั่วไป โทร. 02-4334732

หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 02-4334775

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 02-4244415

หัวหน้างานรถขนส่ง โทร. 02-4244265

หัวหน้างานรถนั่งไม่เกิน 7 คน โทร. 02-4334746

หัวหน้างานรถนั่งเกิน 7 คนและรถบรรทุก โทร. 02-4334779

หัวหน้างานรถจักรยานยนต์ โทร0 02-4351148

หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ โทร. 02-4334774 หรือ 02-8821620-35 ต่อ 118

หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาต โทร. 02-4244902

หัวหน้างานผู้ประจำรถ โทร . 02-4354767

หัวหน้างานใบอนุญาตขับรถ โทร. 02-4334773

หัวหน้างานอบรมทดสอบ โทร. 02-4242853 หรือ 02-8821620-35 ต่อ 205

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน

 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 กรมการขนส่งทางบก
   51 ม.5 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  โทร. 0-2882-1620-35